Algemene voorwaarden abonnement

Algemene voorwaarden Abonnement bij Trenzo Kappers

Algemene voorwaarden versie 1.0 (1 mei 2020)

Voor Kappers geldt dat deze Algemene voorwaarden samen met de verwerkersovereenkomst,
privacyverklaring en disclaimer integraal onderdeel uit maken van iedere overeenkomst tussen Flexxis
en Kapper.

I. Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Kapper: gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde de kapper zoals vermeld op de Website
waarmee een Klant een abonnement afsluit;
b. Klant: de natuurlijk persoon met wie de Kapper een overeenkomst van opdracht in de vorm van een
abonnement aangaat;
c. Abonnement: de overeenkomst van opdracht tussen de Kapper en de Klant uit hoofde waarvan de
Klant recht heeft op haarbehandelingen zoals opgenomen in het abonnement;
d. Flexxis: de tussenpersoon bij de totstandkoming van het Abonnement; te weten Flexxis.nl B.V.
gevestigd te (7207 BS) Zutphen aan Hekkehorst 1, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
KvK-nummer 50447793;
e. Website: online-trenzo.flexxis.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor ieder Abonnement gesloten tussen de Kapper en een
Klant waarop Flexxis namens de Kapper deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2. Deze algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van het Abonnement. In geval van
strijd tussen een bepaling in het Abonnement en een bepaling in deze algemene voorwaarden,
prevaleert de bepaling in het Abonnement.
3. Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, van het Abonnement of deze algemene
voorwaarden afwijkende bedingingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten
worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 – Totstandkoming Abonnement
1. De Kapper biedt op de Website één of meer Abonnementen aan waaruit een Klant kan kiezen. De
Klant kiest één of meerdere Abonnementen uit het door de Kapper gedane aanbod. Nadat de Klant
online een keuze voor een Abonnement heeft gemaakt, dient de Klant de benodigde persoonsgegevens in/ aan te vullen. Na het invullen van deze persoonsgegevens betaalt de Klant het
abonnement voor de eerste maand met iDeal. Het door de Klant gekozen Abonnement komt slechts
tot stand na voltooiing van de aanmelding op de Website, welke aanmelding wordt voltooid door
akkoord te gaan met de voorwaarden en de iDeal betaling.
2. Indien de Kapper op verzoek van de Klant enige prestatie verricht voordat de aanmelding van de
Klant via de Website is voltooid, is de Kapper gerechtigd om van de Klant betaling voor de betreffende
verrichte prestatie te verlangen conform de dan bij de Kapper geldende tarieven.

Artikel 4 – Account op de Website
1. Na totstandkoming van het Abonnement kan de Klant gedurende de looptijd van het Abonnement
via een persoonlijk account inloggen op de Website.
2. Het persoonlijk account op de Website biedt de Klant de mogelijkheid om:
a. zijn/haar contactgegevens te wijzigen;
b. het Abonnement op te zeggen;
c. overige gegevens omtrent het Abonnement in te zien;
d. toekomstige afspraken.

Artikel 5 – Ingangsdatum en duur Abonnement
1. De Klant kan op ieder moment via de Website een Abonnement afsluiten. Het Abonnement gaat
per direct in. Het eerste Abonnement dient altijd eerst met iDEAL betaalt te worden alvorens deze Algemene voorwaarden Abonnement bij de Kapper
actief is.
2. Alle Abonnementen worden aangegaan voor een minimale looptijd van 12 maanden.

Artikel 6 – Beëindiging c.q. opzegging van het Abonnement
1. De Klant kan het Abonnement op ieder moment via zijn/haar persoonlijk account op de Website of
bij de Kapper opzeggen. Indien de Klant het Abonnement opzegt vóór de 25ste van de maand, eindigt
het Abonnement per de 1ste dag van de direct volgende maand. Indien de Klant het Abonnement
opzegt op of na de 25ste van een maand, eindigt het Abonnement een maand later en geschiedt de
opzegging derhalve tegen het einde van een kalendermaand met een opzegtermijn van één maand.
Ter illustratie volgen hier twee voorbeelden:
I. de Klant zegt het Abonnement op 10 juni op. Het Abonnement eindigt in dat geval op 1 juli.
II. de Klant zegt het Abonnement op 25 juni op. Het Abonnement eindigt dan pas één maand later en
dus op 1 augustus.
2. Komt de Klant te overlijden, dan wordt het Abonnement geacht te zijn geëindigd op het tijdstip
waarop het overlijden van de Klant aan de Kapper is medegedeeld.
3. De Kapper is te allen tijde bevoegd het Abonnement met inachtneming van een opzegtermijn van
twee maanden tegen het einde van een kalendermaand op te zeggen.

Artikel 7 – Prijzen
De Kapper is gerechtigd de overeengekomen, maandelijks door de Klant verschuldigde,
abonnementsgelden tussentijds te wijzigen met inachtneming van een schriftelijke aanzegtermijn van
30 dagen.

Artikel 8 – Betaling
1. De Klant is de abonnementsgelden maandelijks bij vooruitbetaling uiterlijk voor de eerste dag van
de maand aan de Kapper verschuldigd.
2. Betaling van de abonnementsgelden vindt plaats middels automatische incasso door Flexxis.
3. Indien betaling via automatische incasso onmogelijk blijkt én de Klant niet tijdig aan de op hem/haar
ingevolge het Abonnement rustende betalingsverplichting heeft voldaan, zal Flexxis de Klant een
herinnering sturen. Indien de Klant ook in gebreke blijft met betaling binnen de in de herinnering
gestelde termijn, is de Klant in verzuim. De Kapper heeft bij verzuim van de Klant de bevoegdheid
zijn/haar verplichtingen uit hoofde van het Abonnement direct op te schorten waardoor de Klant niet
langer recht heeft op de hem/haar uit hoofde van het Abonnement toekomende behandeling.
4. Bij voortdurend verzuim zal Flexxis de incasso van de vordering overdragen aan de Kapper en is de
Kapper – naast zijn/haar opschortingsbevoegdheid – gerechtigd alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoeningen buiten rechte op de Klant te verhalen.

Artikel 9 – Uitvoering van het Abonnement
1. De Kapper zal zich inspannen om het Abonnement c.q. de opdracht van de Klant op zorgvuldige
wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
2. Indien de Klant zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de te verrichten
werkzaamheden onredelijk bemoeilijkt of verhindert, is de Kapper gerechtigd de uitvoering van de te
verrichten werkzaamheden te staken zonder dat dit de Klant recht geeft op enige restitutie van door
hem/haar reeds betaalde abonnementsgelden.

Artikel 10 – Koop op afstand
1. Bij totstandkoming van het Abonnement via de Website heeft de Klant het recht om het
Abonnement zonder opgave van redenen binnen veertien dagen te herroepen. Deze
herroepingstermijn van veertien dagen vangt aan op de dag dat het Abonnement tot stand is
gekomen.
2. Om van het herroepingsrecht gebruik te maken, dient de Klant Flexxis of de Kapper via een
ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte te stellen van
zijn/haar beslissing om het Abonnement te herroepen. De Klant kan dit doen door in te loggen in zijn
klantomgeving en het abonnement te beëindigen.
3. Als de Klant het Abonnement herroept, ontvangt de Klant de betaling die de Klant tot op dat
moment heeft gedaan onverwijld, in ieder geval niet later dan veertien dagen nadat Flexxis op de
hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om het Abonnement te herroepen, terug.
4. Heeft de Klant voor gebruikmaking van zijn/haar herroepingsrecht reeds gebruik gemaakt van de Algemene voorwaarden Abonnement bij de Kapper
diensten van de Kapper, is de Kapper gerechtigd de reeds bij de Klant verrichte behandeling aan de
Klant in rekening te brengen conform de dan bij de Kapper geldende tarieven. De kosten voor de
betreffende behandeling, zullen worden verrekend met het door de Klant terug te ontvangen bedrag.

Artikel 11 – Slotbepalingen
1. Op elke overeenkomst c.q. op elk Abonnement tussen de Kapper en de Klant is Nederlands recht
van toepassing.
2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten c.q. Abonnementen tussen de Kapper en de Klant
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Kapper is gevestigd.
Indien de Kapper een beroep doet op deze bepaling, heeft de Klant zijnde een natuurlijk persoon de
mogelijkheid om binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.