Nieuw bij Trenzo Kappers

Privacyverklaring Trenzo Kappers & Beauty

Privacyverklaring

Inleiding

Trenzo Kappers & Beauty neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over je (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring lezen over je rechten met betrekking tot onze verwerking van je persoonsgegevens. We raden je aan deze privacyverklaring aandachtig door te lezen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met trenzokappers@hetnet.nl.

Wie is Trenzo Kappers & Beauty?

Trenzo Kappers & Beauty is een eenmanszaak Trenzo Kappers & Beauty, kantoorhoudende te (3991 DJ) Houten, koningin julianastraat 4, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62714007.
Trenzo Kappers & Beauty is ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens door Trenzo Kappers & Beauty de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Trenzo Kappers & Beauty jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Trenzo Kappers & Beauty persoonsgegevens over je verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Trenzo Kappers & Beauty voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Trenzo Kappers & Beauty worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Marketing Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens , E-mailadres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Loyaliteitsprogramma
Gegevens: User ID / Gebruikersnaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Naam, Post/factuuradres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Nieuwsbrieven, verjaardagskaarten, loyaliteitssysteem
Gegevens: NAW, geboortedatum, bezoekhistorie
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website Doeleinde: online afspraken maken
Gegevens: E-mailadres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Andere activiteiten Doeleinde: management
Gegevens: omzet, bezoekhistorie
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Trenzo Kappers & Beauty heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Trenzo Kappers & Beauty over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Trenzo Kappers & Beauty. Je kunt verzoeken dat Trenzo Kappers & Beauty je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Trenzo Kappers & Beauty de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.

Bezwaar maken

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Trenzo Kappers & Beauty of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht je persoonsgegevens van Trenzo Kappers & Beauty te verkrijgen. Trenzo Kappers & Beauty zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je je gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking je toestemming heeft gekregen, heb je het recht die toestemming (weer) in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Trenzo Kappers & Beauty je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Trenzo Kappers & Beauty

Een verzoek kan verstuurd worden naar trenzokappers@hetnet.nl Trenzo Kappers & Beauty zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Trenzo Kappers & Beauty een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Trenzo Kappers & Beauty je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Trenzo Kappers & Beauty verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Trenzo Kappers & Beauty ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Trenzo Kappers & Beauty worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Trenzo Kappers & Beauty worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over de privacyverklaring en de wijze waarop Trenzo Kappers & Beauty je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar trenzokappers@hetnet.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Trenzo Kappers & Beauty jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar trenzokappers@hetnet.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.